תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

1. כללי

1.1. אתר האינטרנט טיפולי (הלן: "האתר"), הינו אתר המופעל על ידי חברת טיפול-לי בע"מ ח.פ. 515795292 (להלן:
"המפעילה"), המספקת מידע מקצועי, לרבות קורסים מקוונים, בתחום התפתחות הילד במגוון תחומים:
מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה ויצירה, פסיכיאטרים, מנתחי התנהגות ופיזיותרפיסטים (להלן: "המידע" ו-"הקורסים", בהתאמה), וכן מפעילה ממשק ניהול לטיפולים המסופקים על ידה בתחומים האמורים הכולל, הזמנת טיפולים, ניהולם ותשלום בגינם (להלן: "ממשק הניהול") (ממשק הניהול, הקורסים והמידע ייקראו ביחד: "השירותים"). מובהר, כי בכל מקום בו נעשה שימוש במונח "אתר", הדבר כולל את השירותים.

1.2. השימוש באתר, בכל אמצעי גלישה (מחשב, מכשיר נייד, טאבלט וכדומה), כפוף ומותנה בהסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה. על ידי השימוש באתר, הינך נותן בזאת את הסכמתך החד משמעית לתנאי שימוש אלו והינך מתחייב לפעול על פיהם, ואין באי קבלת הסכמתך המפורשת ובכתב לתנאי השימוש כדי לגרוע מהסכמתך זו. אם הינך מתחת לגיל 18, יש לקרוא את התנאים יחד עם הוריך ולקבל את אישורם לשימוש באתר. באם אתה (או הוריך) לא מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש הללו, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר. להסרת ספק יובהר, כי תנאי השימוש דנן חלים על כל הגולשים מכל מן וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, בתי עסק, נותני שירותים, צרכנים ומתעניינים, והכל בין אם הם הרשומים באתר ובין אם לאו (להלן: "הגולש/ים").

1.3. המפעילה תהא רשאית, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי, לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה אשר יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם. בשימוש באתר הינך מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש והעדכונים שיפורסמו מעת לעת. עליך לחזור ולהתעדכן מעת לעת בדבר שינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

1.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה. בנוסף, שומרת לעצמה המפעילה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים ב אתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

1.5. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

2. הרשמה לאתר

2.1. לשם שימוש באתר ובשירותים המסופקים באמצעותו, כולם או חלקם, יתכן ותידרש לבצע הליך הרשמה לאתר
ולספק ל מפעילה מספר פרטים אודותיך (להלן: "הליך ההרשמה" ו-"החשבון"). הפרטים שיימסרו על ידך במסגרת הליך ההרשמה יכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען עדכני, מספר טלפון, פרטי הילד שבגינו מסופקים השירותים על ידי המפעילה, אמצעי תשלום וכל פרט רלוונטי אחר – והם ישמשו את המפעילה, בין היתר, לשם אספקת השירותים כאמור, ולכן עליך לוודא שהפרטים שהינך מוסר הינם נכונים ועדכניים.
המפעילה שומרת על זכותה שלא לאפשר את השלמת הליך ההרשמה ו/או השימוש באתר בכל מקרה בו לא נמסרו הפרטים שנדרשו על ידה, כולם או חלקם. החשבון הינו אישי ואין להעבירו ו/או לאפשר את השימוש בו על ידי צד שלישי כלשהו.

2.2. בנוסף לפרטים הנ"ל, ולצורך השלמת הליך ההרשמה יתכן ותתבקש לבחור לעצמך שם משתמש וסיסמה, אשר ישמשו אותך בעת כניסה לחשבונך ו/או קבלת השירותים. הנך אחראי באופן מלא ובלעדי לשימוש שיעשה בחשבונך ולשמירת סודיות הסיסמה והנך מתחייב להודיע ל מפעילה באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבונך ו/או בסיסמה ו/או הפרת סודיות אחרת.

2.3. במסגרת הליך ההרשמה לאתר יתכן ויבוצע על פי בחירתך קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לבין חשבון הפייסבוק ו/או האינסטגרם ו/או אמצעי מדיה אחרים הפרטיים שלך ("חשבונות המדיה").
בשימוש באתר, הנך נותן בזאת את הסכמתך לקישור החשבון שלך עם חשבונות המדיה, להחלפת מידע ונתונים בין החשבונות, ולפרסום מידע וסטטוסים בחשבונות המדיה שלך על ידי המפעילה ו/או על ידי מי מטעמה.

2.4. המפעילה תהא רשאית לשלוח לתיבת דוא"ל ו/או הטלפון הנייד שלך הודעות ועדכונים אודות מבצעים ו/או חידושים באתר ו/או של שירותים, והסמכתך לתנאי השימוש באתר זה הינה כהסכמה לקבלת הודעות כאמור לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982. ככל שתהא מעוניין להפסיק את קבלת ההודעות כאמור, עליך לשלוח הודעה מתאימה למפעילה בכתובת הרשומה בתנאי שימוש זה או לפעול בהתאם למופיע בהודעה שנתקבלה.

2.5. המפעילה לא תהיה אחראית, בשום צורה ואופן לפרטים הנמסרים על ידך ו/או על ידי גולשים אחרים ו/או לנכונותם ו/או לכל נזק שייגרם, בשל מסירת הפרטים הללו. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לחסום, לבטל ו/או לסרב לספק, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כל שירות ו/או הטבה שניתנים באתר, לרבות ובעיקר לגבי כל מי שיתברר, כי מסר פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או כוזבים, בהליך ההרשמה ו/או אחריו.

2.6. הנהלים אשר על פיהם פועלת המפעילה באיסוף ובשימוש במידע המסופק על ידך ו/או שייאסף על ידי המפעילה במסגרת השימוש שלך באתר, מפורטים בתנאי שימוש אלו להלן.

3. רכישת שירותים ומוצרים

3.1. האתר עשוי לאפשר לך לרכוש באמצעותו שירותים ו/או מוצרים נלווים של המפעילה או של צדדים שלישיים. ככל ותבקש לרכוש שירותים ו/או מוצרים באמצעות האתר, תבוצע הרכישה באמצעות כרטיס אשראי (להלן: "אמצעי התשלום") בהתאם לנהלים של המפעיל ה ושל חברות האשראי ובכפוף לכך כי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתנאי השימוש.

3.2. מחירי השירותים המופיעים באתר, כוללים מע"מ. המפעילה רשאית לעדכן את המחירים באתר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי. המפעילה רשאית בכל עת להציע מבצעים, הנחות והטבות לכל ו/או חלק מגולשי האתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה, לגבי היקף תחולתם, הפסקתם ו/או הארכתם והכל ללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי.

3.3. כתנאי לביצוע הרכישה דרך ה אתר, תבוצע בדיקה של אמצעי התשלום, וככל שיאושר אמצעי התשלום, תישלח הודעה לתיבת דוא"ל שסופקה על ידך במסגרת הליך ההרשמה בדבר אישור העסקה הכוללת פרטים אודות העסקה בהתאם לחוק (להלן: "אישור העסקה"). ככל ולא תאושר העסקה כאמור, תינתן הודעה מתאימה על מנת לאפשר לך לספק אמצעי תשלום חלופי, או לחילופין, לבטל את העסקה בהתאם למפורט בתקנון זה.

3.4. השירותים ו/או המוצרים יסופקו בהתאם במועדים שנקבעו באתר. ידוע לך, כי יתכנו מקרים בהם המפעילה לא
תוכל לספק את השירותים ו/או המוצרים שיי רכשו, בין אם הסיבות ידועות למפעילה טרם ביצוע ההזמנה ובין לאחריה ו/או לאחר מתן אישור לעסקה. מובהר בזאת, כי בכל מקרה כאמור המפעילה לא תהא מחויבת באספקת השירות ו/או במכירת המוצר והיא תהא רשאית, אך לא חייבת, להציע לך לרכוש שירות ו/או מוצר חלופי שווה ערך או לקבל חזרה את הסכום ששולם על ידך במסגרת ביצוע ההזמנה האמורה, ככל ששולם. כך או כך, לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה בגין כך.

3.5. הנך אחראי לכל נזק שעלול להיגרם למפעילה כתוצאה מביטול החיובים שבוצעו בכרטיס אשראי, הן כשהביטול בוצע בהוראתך והן על-פי החלטת חברת האשראי. המפעילה תהיה רשאי ת לחייב את כרטיס האשראי שלך בגין כל רכישה של מוצרים או שירותים שיבוצעו באמצעות האתר.

3.6. מבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, ידוע לך, כי המפעילה תהא רשאית שלא לאשר רכישות המבוצעות באתר וזאת מכל סיבה שהיא ו מבלי שתידרש לנמק בדרך כלשהי את סירובה, לרבות בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

3.6.1. לא נמסרו פרטים מדוייקים בהליך ההרשמה ו/או לא הושלם כנדרש;

3.6.2. הופרו אילו מהוראות תנאי שימוש זה;

3.6.3. קיים חוב כספי כלשהו למפעילה;

3.6.4. אמצעי התשלום שב אמצעותו בוצעה העסקה – לא אושר.

4. ביטול עסקאות

4.1. על עסקאות המבוצעות באתר יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן על תקנותיו. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל את הרכישה בהתאם למפורט להלן:

4.1.1. בשירות (לרבות קורסים ו/או סדנאות למעט טיפולים) – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

4.1.2. במוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, ובכפוף לכך, כי לא נעשה שימוש כלשהו במוצר ושהמוצר הוחזר, על חשבונך, ללא פגם ו/או נזק כלשהו לכתובת המפעילה הרשומה בתנאי השימוש להלן, ובתוך אריזתו המקורית. למפעילה שיקול דעת בלעדי בכל הנוגע לקביעה אודות מצב המוצר בעת החזרתו.

4.1.3. בטיפולים – ביטול טיפול יהא בהודעה בכתב לחברה לא יאוחר מ-7 ימים טרם מועד הטיפול. ניתנה הודעת ביטול בפרק זמן הקצר מ-7 ימים ועד 24 שעות טרם מועד הטיפול – תחייב החברה 50% מעלות הטיפול. ביטול בפרק זמן הקצר מ-24 שעות לפני מועד הטיפול– תחייב החברה בעלות מלאה של הטיפול. בפרקי הזמן הנקובים לעיל, לא יבואו בחשבון ימי שבת וחגים. לאחר שני ביטולים של טיפולים, החברה שומרת לה את האפשרות להפסיק את ההתקשרות. לקוחות המגיעים דרך קופ"ח ו/או חברות ביטוח – מדיניות הביטולים כפופה אף להנחיות משה"ב – כך שייתכנו עדכונים בהתאם.

4.2. כל ביטול של עסקה יבוצע בכתב ויישלח לכתובת המפעילה המופיעה בתנאי שימוש זה (להן: "הודעת ביטול"). המועד הקובע לביטול העסקה הינו המועד בו קיבלה המפעילה בפועל את הודעת הביטול ולא המועד בו נשלחה הודעת הביטול. הודעות ביטול תמסרנה בכתב לכתובת החברה הרשומה בתקנון זה או באתר – במהלך שעות עסקים בלבד: ימים א – ה בין השעות 9:00 ועד 17:00, ובימי שישי/ערבי חג – בין השעות 9:00 ועד 12:00. הודעות שתתקבלנה מחוץ לשעות הפעילות האמורות תחשבנה כהודעות שנתקבלו ביום שלמחרת. שימת הלב לכך, שבמקרים של בידודים ומחלות ניתן להמיר את הטיפול לטיפול מרחוק או להדרכת הורים טלפונית). רישומי המפעילה בעניין זה יהווה ראיה חותכת לעניין זה.

4.3. ניתנה הודעת ביטול טרם שליחת המוצר, תזכה אותך המפעילה בסכום הרכישה, בניכוי סך של 5% ממחיר ההזמנה או 100₪, הנמוך מביניהם; ובניכוי התשלום שחויבה המפעילה בגין סליקת אמצעי התשלום בעסקה שבוטלה, והכל כפי הקבוע בחוק הגנת הצרכן כי שיעודכן מעת לעת. על אף האמור, בכל מקרה של ביטול טיפול (בלבד) בתוך 30 ימים ממועד החתימה על טופס ההתקשרות הראשוני – לא ייגבו דמי ביטול (למעט טיפולים שבוצעו אשר יחוייבו על פי תעריף המפעילה המעודכן).

4.4. הזיכויים יבוצעו באמצעות אמצעי התשלום אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה (ואם בוצע במזומן – התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית) ובהתאם ללוחות הזמנים ונהלים של החברה המפעילה את אמצעי התשלום הרלוונטי, ורק לאחר קבלת המוצר אצל המפעילה במצב תקין כאמור לעיל. עוד מובהר כי לא יינתן כל זיכוי כספי לשירותים ו/או מוצרים בגינם לא נתקבלה תמורה כספית כלשהי, כגון מבצעים או מתנות.

5. השימוש באתר

5.1. השימוש באתר הינו אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או סיטונאי, למעט אם נתקבל אישורה
המפורש, מראש ובכתב, של המפעילה.

5.2. בנוסף לאמור, במסגרת השימוש באתר, הנך מתחייב שלא לבצע אילו מהדברים המפורטים להלן:

5.2.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של המפעילה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי;

5.2.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו,
במישרין ו/או בעקיפין, או חומר פוגעני כמפורט בסעיף 7.9 להלן;

5.2.3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש המפעילה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

5.2.4. הפצת "דואר זבל" ל שרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

5.2.5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

5.2.6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

5.2.7. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של המפעילה.

5.2.8. שימוש בכל רובוט, "תולעת", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

5.2.9. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

5.2.10. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

5.2.11. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

5.3. היה והפרת תנאי מתנאי השימוש, תהא רשאית המפעילה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, להפסיק ו/או לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר;

6. איסוף מידע ומדיניות פרטיות

6.1. המפעילה תהא רשאית, והנך נותן בזאת את הסכמתך למפעילה, לאסוף למאגר מידע כל מידע אשר נמסר לה על ידך במהלך ההרשמה באתר ו/או השימוש בו ו/או או בכל אופן אחר (להלן: "מידע"), לרבות אך לא רק, כל הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת הליך ההרשמה, זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמש; סדר הדפים שבהם ביקרת; הזמן והתאריך של החיבור לאתר; ונתונים נוספים. מובהר, כי פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים על ידי המפעילה אלא על ידי חברת סליקה המוסמכת לכך על פי חוק.

6.2. מידע מסוג זה נאסף לצורך שימוש מסחרי ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות
מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות, בין בתמורה ובין שלא, וכן לצורך התאמה ושיפור של השירותים של המפעילה ושל ממשק האתר. המפעילה תהא רשאית בנוסף לעשות שימוש במידע האמור, בין היתר, לצורך יצירת קשר עם המשתמש ומתן שירותי דיוור ישיר בהתאם לכל דין.

6.3. המפעילה תהא רשאית לגלות ו/או למסור לצדדים שלישיים ו/או להציג באתר ו/או באתרים אחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בתשלום תמורה כלשהי, כל מידע כאמור (למעט מידע רגיש, ובכלל זה, דוא"ל וטלפון אישי אלא אם כן תאשר לעשות כן בהליך ההרשמה), ולא תהיה לך, כל טענה ו/או תביעה ו/ או דרישה כלשהי כלפי המפעילה בשל כך.

6.4. מבלי לגרוע מן האמור, המפעילה תהא רשאית לגלות כל מידע, לרבות את פרטיך המזהים, בכל מקרה בו תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית כלשהי, או אם תהא מחויבת לעשות כן על פי דין ו/או צו שיפוטי ו/או תימצא בפני איום לנקיטת הליכים משפטיים כלשהם בגין פעולות שעשית באתר.

6.5. המפעילה לא תהא אחראית בדרך כלשהי לכל מידע שיתקבל אודותיך מצדדים שלישיים כלשהם (כגון עסקים המפרסמים באתר ו/או המצויים עימו בשיתוף פעולה עסקי) ואשר אינם בשליטת המפעילה באופן ישיר. בכל מקרה כאמור, יהיה עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד שלישי.

6.6. ובהקשר זה, ידוע לך, כי באתר עשויות להיות קישוריות המובילות לאתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים
וחלקם הינם חברות עסקיות שהמפעילה מצויה עמן בשיתוף פעולה עסקי. חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של המפעילה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת המפעילה. לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. המפעילה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שהגולש משאיר באתרים אלה.

6.7. המפעילה מאבטחת את האתר והמידע המצוי בו באמצעים מתקדמים בהתאם למקובל בתחום. על אף האמור, אין באפשרות המפעילה להתחייב כי האתר על כל מרכיביו ו/או מאגרי המידע שברשותה יהיו חסינים מחדירות בלתי חוקיות.

7. קבצי cookies

7.1. בשעה שתבקר באתר האינטרנט, המפעילה עשויה להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשיית המחשבים ובעולם האינטרנט ומוכרת כ-"cookies". קבצי ה-cookies הם קבצים קטנים של טקסט שרק אתר האינטרנט שיצר אותם יכול לאחזר אותם.

7.2. קבצי ה-cookies יסייעו למפעילה, בין היתר, לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר האינטרנט, כך שמשתמשים רשומים ייחשבו למשתמשים באתר האינטרנט. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים לך למחוק את קבצי ה- cookies מהמחשב שלך, לחסום קבלה של הם או לקבל התראות לפני אחסונם . עם זאת, אם תמחק את קבצי ה-cookies או לא תאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת שלך תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

8. קניין רוחני

8.1. הנך מצהיר ומאשר בזאת, כי למעט מידע אשר הועלה על ידך (ככל שהועלה) ו/או על ידי משתמשים אחרים באתר, כל הזכויות באתר על כל מרכיביו, לרבות, אך לא רק, הנתונים, המידע, הדפים, התכנים, הלוגו, סימני המסחר, מאגרי המידע, הידע, התמונות, הטקסטים, העיצוב, הגרפיקה, הציורים, ה שרטוטים, הרישומים, קבצי אודיו, וידאו, קוד מקור ו/או כל מידע אחר הקשור ו/או הנוגע לאתר ו/או הפעלתו ו/או אופן השימוש בו הינם בבעלותה הבלעדית של המפעילה ו/או של מי מטעמה, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי המפעילה באתר כמקנים רישיון כלשהו ו/או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של המפעילה ו/או של צדדים שלישיים.

8.2.חל עליך איסור מוחלט לבצע באתר שינויים כלשהם, להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להציג בפומבי ו/או לשכפל ו/או לעשות שימוש כלשהו בכל חלק מ האתר ו/או המידע ו/או הדפים ו/או התכנים ו/או סימני המסחר ו/או הלוגואים ו/או העיצובים המפורסמים בו ללא ההסכמה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.

8.3. בשימוש באתר, הינך מקנה למפעילה רישיון עולמי, בלתי מותנה, בלתי מוגבל בזמן, וללא תמורה כלשהי, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר ו/או לכל מדיה דיגיטלית קשורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים ו/או במדיה הדיגיטלית (פייסבוק / אינסטרגם וכדומה) ובכל דרך נוספת אחרת, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי המפעילה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל, והנך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך.

8.4. הינך מתחייב ומצהיר כי אתה בעל מלוא זכויות בתכנים ה מועלים על ידך לאתר, ככל שהועלו, וכי אין בפרסום
התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח -2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

8.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפעילה מודיעה בזאת, כי היא הציבה לעצמה מטרה לעשות כל שביכולתה כדי
למנוע פגיעה בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות אחרות כלשהן, של מאן דהוא, מחד גיסא וכן למנוע פגיעה במשתמש כלשהו, אשר פרסם את התוכן האמור, מאידך גיסא. בנסיבות אלה, ברירת המחדל מבחינתה של המפעילה תהיה, בראש ובראשונה, לפעול עפ"י נוהל "הודעה והסרה" המפורט להלן. כל משתמש ו/ או כל מי שטוען להפרה כלשהי של זכויותיו מחויב לעשות שימוש בנוהל שלהלן ורק באופן זה הוא יקבל שיתוף פעולה מלא מאת המפעילה, ככל שידה של המפעילה משגת ליתן עזרה כאמור.

8.6. נוהל הודעה והסרה

8.6.1. מתוקף אופיו של האתר, אין ביכולתה הטכנית של המפעילה לשלוט ולבצע בקרה על התכנים המועלים לאתר, מהימנותם ו/או נכונותם. אשר על כן, המפעילה מתחייבת לפעול כאמור להלן, מיד עם קבלת הודעה על תוכן הנחשד להיות תוכן מפר זכויות צדדים שלישיים.

8.6.2. מיד עם גילוי תוכן כלשהו, אשר נחשד להיות תוכן מפר, כהגדרתו לעיל, המשתמש המתלונן מתבקש לפנות
למפעילה, בכתובת הדואר האלקטרוני המפורטת בסוף תנאי שימוש אלו ולהודיע, על קיומו של התוכן הנ"ל (להלן: "התראה על תוכן שנחשד להיות תוכן מפר").

8.6.3. בהתראה על תוכן שנחשד להיות תוכן מפר, על המשתמש המתלונן להפנות במדויק ל תוכן ה מדובר (תאריך פרסום, מקום מדויק של הפרסום ותיאור כללי של התוכן); לציין בתצהיר ערוך ומאומת כדין על ידי עורך דין שלשיטתו התוכן הינו תוכן מפר ולפרט את הסיבות לכך תוך צירוף אסמכתאות התומכות בעמדתו זו, ככל שישנן; וכן למסור את פרטי הקשר המלאים שלו והסכמתו להעברתם למפרסם התוכן.

8.6.4. עם קבלת ההתראה כאמור, תסיר המפעילה את התוכן שנחשד להיות תוכן מפר ותשלח למשתמש שפרסם את התוכן האמור הודעה לפיה התקבלה במערכת התראה כאמור, ביחס לפרסום ספציפי, אשר בוצע על ידו וכי התוכן האמור הוסר, לפחות באופן זמני, בהתאם להוראות שלהלן.

8.6.5. המשתמש המפרסם, יהא רשאי למסור למפעילה התראה נגדית (להלן: "התראה נגדית") במסגרתה יציין, בתצהיר ערוך ומאומת כדין על ידי עורך דין, כי התוכן הנטען, כולו או חלקו, אינו מפר והסיבות לכך תוך צורף אסמכתאות התומכות בעמדתו זו, ככל שישנן; וכן להעביר את פרטי הקשר המלאים שלו והסכמתו להעברתם למתלונן בצירוף העתק מההודעה הנגדית.

8.6.6. עם קבלת התראה הנגדית, המפעילה תשלח למשתמש המתלונן הודעה על קבלת ההתראה הנגדית ממפרסם התוכן. בהודעה כאמור תעניק המפעילה למתלונן ארכה של 20 ימים לשם פניה לבית משפט לקבל צו האוסר על פרסום התוכן המפר לכאורה. אם וככל שהמתלונן לא יפנה לבית המשפט לקבלת סעד זמני כאמור, תחזיר המפעילה לאתר את התוכן שהוסר.

8.6.7. בסיום בירור ההליך המשפטי (כלומר, עם קבלת פס"ד שהפך סופי ובלתי ניתן לערעור) תנהג המפעילה כפי
שנקבע בפס"ד וזאת בתנאי שמי מהצדדים הודיע לה אודות סיומו של ההליך המשפטי, אודות תוצאותיו והמציא לה עותק מפסק הדין שניתן.

8.6.8. מובהר בזאת במפורש, כי המפעילה איננה והיא לא תקבל על עצמה כל תפקיד של בוררות ו/או סיוע ו/או גישור ו/או חקירה של הזכויות הנטענות, ביחס לתוכן שנטען להיות תוכן מפר. למפעילה אין כלים מתאימים, היא לא מוסד לבירור הליכים שכאלה והיא בסה"כ, מתוך צורך להגן על כל הצדדים, תפעל על
פי הוראות הדין והאמור לעיל.

9. הגבלת אחריות ושיפוי

9.1. יובהר ויודגש, כי ככל שנרכש מוצר כלשהו באתר, אחריות המפעילה מוגבלת להחלפת מוצר אשר סופק פגום ו/או למתן זיכוי בגין המוצר הפגום בלבד, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

9.2. מובהר בנוסף, כי הקורסים ו/או ייעוצים כלליים המסופקים על ידי המפעילה, אינם מהווים תחליף לייעוץ כללי ופרטני המותאמים לנסיבותיך האישיות. יישום המלצות ו/או טכניקות המועברות בקורסים אישיים ללא קבלת ייעוץ פרטני ואישי כאמור, הינה באחריותך המלאה והבלעדית.

9.3. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לך ו/או מי מטעמך כתוצאה ו/או בקשר לשימוש באתר ו/או במוצר ו/או שירותים שנרכשו דרכה. מבלי לגרוע מן האמור, המפעילה לא תהיה אחראית ל כל נזק עקיף, מיוחד או תוצאתי בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במוצר, וכי אחריותה של המפעילה תהא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ובכל מקרה לא תעלה על שווי השירות ו/או המוצר שנרכש ואשר בגינו נגרם הנזק ו/או הוגשה התביעה.

9.4. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שייגרם למחשב ו/או למכשיר קצה כלשהו באמצעותו הנך עושה שימוש באתר, לרבות אך לא רק, פלאפונים, טאבלטים, זיכרונות ניידים, מדיה אופטית ו/או אתרי אינטרנט חיצוניים כלשהם, וכן לכל נזק שייגרם למידע, תכנים, תוכנות ו/או קבצים המצויים בהם. הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לך כתוצאה מהאמור לעיל.

9.5. המפעילה אינה מתחייבת לזמינותו של האתר והיא לא תישא באחריות כלשהי להפסקות ו/או הפרעות ו/או ניתוקים ו/או נזקים ו/או הוצאות אשר יגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, במישרין או בעקיפין, וכן לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו בעקבות פריצה לאתר ולמאגרי המידע שלו. הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לך כתוצאה מהאמור לעיל.

9.6. מובהר, כי המפעילה רשאית להפסיק, בכל עת, את פעולת האתר ו/ או חלקים ממנו, בין באופן זמני ובין קבוע, בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, שיפורים או שינויים ובין בכלל. המפעילה לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה, הפרעה בפעולת האתר וכמובן שלא תהיה אחראית אם וככל שבמהלך השינוי / השעיה / הפסקה נגרם לך ו/או למי מטעמך נזק מכל מן וסוג שהוא.

9.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או כל מי הפועל מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה לכך, בגין כל תביעה, דרישה נזק, הפסד, אובדן רווח או תשלום ואו כל הוצאה שייגרמו להם (לרבות הוצאות משפטיות), לרבות אך לא רק, כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש שלך באתר.

10. קישורים לאתר ים חיצוניים ופרסומות

10.1. האתר מאפשר ו/או יאפשר לבתי עסק ו/או נותני שירות שונים לפרסם את שירותיהם ומוצריהם באתר (להלן: "מפרסמים" ו-"פרסומות", בהתאמה), וכן מאפשר ו/או יאפשר פרסום של קישורים מסוימים המאפשרים לך לצאת מהאתר ולהיכנס לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, אשר אינם שייכים ו/או קשורים ל מפעילה (להלן: "האתרים המקושרים").

10.2. פרסומות ואתרים מקושרים אלה מסופקים לך אך ורק מסיבות של נוחות ו אינם כפופים לשליטתה ו/או אחריותה
של המפעילה, ואין לראות בהם, משום המלצה ו/או עידוד ו/או מתן חסות ו/או מתן חוות דעת מקצועית מטעם המפעילה ו/או מי מטעמה ביחס לשירותים ו/או המוצרים המוצעים במסגרת אותן הפרסומות ו/או באתרים הקשורים.

10.3. ידוע לך, שהפרסומות והאתרים המקושרים אינם עוברים הליך של אישור מראש על ידי המפעילה (וכפועל יוצא אין באפשרותה לפקח פיקוח מלא על התכנים והמידע המופיע בהם); וייתכן שנמצאים בהם טעויות, שגיאות, שקרים, ליקויים, אי דיוקים ו/או פרטים חסרים. המפעילה ממליצה לנהוג כצרכן נבון וזהיר ולבצע את כל הבדיקות הדרושות, טרם ביצוע פעולה כלשהי ו/או טרם רכישת שירות כזה או אחר מהמפרסמים באתר ו/או באתרים המקושרים, בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות כל כלי צרכני אחר. המפעילה איננה צד לכל עסקה מכל מן וסוג שהוא שתבוצע בינך ובין מפרסם באתר ו/או אתר מקושר, וכי תנאי העסקה כאמור יגובשו ישירות בין הצדדים וביניהם בלבד.

10.4. להסרת ספק, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי בגין השירותים ו/או המוצרים שנרכשו באתרים מקושרים ו/או מהמפרסמים ו/או באמצעות הפרסומות, לטיבם, איכותם, זמינותם, אמינותם, עלותם, המצגים שניתנו בגינם, הבטחות, הנחות, התשלום בגינם וכן לכל נזק, אובדן ו/או הפסד, בין ישירים ובין עקיפים, שייגרמו כתוצאה ו/או בקשר לאותם שירותים ו/או מוצרים, והנך פוטר בזאת באופן מלא ומוחלט את המפעילה ו/או מי מטעמה מכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מן האמור.

11 . כללי

11.1. התנאים הנקובים במסמך זה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים, בין המפעילה לבינך, המשתמש.

11.2. המפעילה מבהירה, כי חלק מהשירותים באתר ניתנים או עשויים להינתן בתשלום וכי כל האמור לעיל יחול, הן ביחס לשירותים שניתנים ללא תשלום והן ביחס לשירותים הניתנים בתשלום. המפעילה משאירה לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ביחס לקביעת זהות השירותים הניתנים בתשלום וכן ביחס לשינוי / הוספה / הסרה של השירותים הללו והתנאים החלים עליהם.

11.3. כל תביעה ו/או טענה ו/ או דרישה בקשר לאתר זה או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל ותתפרש על פי חוקים אלה.

11.4. כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר זה תובא לדיון באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.

11.5. במקרה שייקבע, כי הוראה כלשהי מההוראות המפורטות לעיל איננה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה משאר התנאים הנקובים במסמך זה וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי אחרת, מאלו הנקובות במסמך זה.

11.6. רישומי המפעילה יהוו ראיה לכאורה בכל הנוגע לשימוש באתר.

11.7. בכל נושא, ניתן לפנות למפעילה בכתובת מעלה גמלא 1, או למוקד שירות לקוחות בטלפון 073-7284931 בין השעות 09:00-16:00 והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן. כל הודעה ו/או פניה שנעשתה לאחר השעה 16:00, תחשב כאילו נתקבלה אצל המפעילה ביום העסקים הבא שלאחר מכן.

השאירו פרטים ונחזור אליכם!
דילוג לתוכן